Repozitorijum Jevrejska digitalna biblioteka (JDB) je tematski digitalni repozitorijum Udruženja „Jevrejska digitalna biblioteka“.

Repozitorijum ima za cilj da omogući otvoreni pristup publikacijama i drugoj građi koja je u vezi sa jevrejskim nasleđem u Srbiji, zemljama bivše Jugoslavije i šire.

Softversku platformu čini softver otvorenog koda DSpace, prilagođen specifičnim potrebama i zahtevima i nadograđen od strane Računarskog centra Univerziteta u Beogradu (RCUB). Softverska platforma usklađena je sa Smernicama za repozitorijume OpenAIRE-a (verzija 3).

Eksterna aplikacija Autori, projekti, publikacije (APP), koju je razvio RCUB, omogućava normiranje podataka o autorima i projektima, prenos metapodataka u druge sisteme i integraciju sa servisom Altmetric i prikaz podataka o citiranosti u indeksnoj bazi podataka Dimensions.

Uputstvo za korisnike

Deponovanje

U repozitorijum se deponuju naučni, stručni i drugi relevantni radovi koji se odnose na opšte jevrejsko versko i svetovno nasleđe, kulturu, književno stvaralaštvo, istoriju, jezik i, posebno, različita bibliotečka građa i literatura o Holokaustu.

U repozitorijum se deponuju metapodaci koji opisiju publikaciju i datoteka koja sadrži integralni tekst publikacije.

Deponovani metapodaci i datoteke podležu proveri od strane administratora repozitorijuma.

Šta se deponuje?

Tipovi sadržaja

Mogu se deponovati sledeći tipovi sadržaja:

Mogu se deponovati i sadržaji koji nisu navedeni na ovoj listi. Ako imate pitanja, pišite nam.

Autori i izdavači publikacija o jevrejskom nasleđu koji žele da se njihovi prilozi nađu u Jevrejskoj digitalnoj biblioteci mogu da dostave digitalne verzije svojih publikacija na sledeću adresu albaharib@gmail.com zajedno sa popunjenom saglasnošću za deponovanje.

U slučaju da publikacije ne postoje u digitalnom obliku, Jevrejska digitalna biblioteka ih može, uz vašu saglasnost, digitalizovati. Zainteresovani autori i izdavači mogu da se obrate na sledeću adresu: albaharib@gmail.com

Formati datoteka

Razvojni tim se trudi da omogući deponovanje što većeg broja različitih formata datoteka. Iako se sadržaj može deponovati u bilo kom formatu, preporučujemo da koristite otvorene i održive formate kad god je to moguće:

Pristup

Svaki zapis u repozitorijumu sastoji se od deponovanog dokumenta (datoteke) i metapodataka koji ga opisuju. Pravila kojima se regulišu pristup i korišćenje metapodataka i deponovanih dokumenata obično se razlikuju.

Metapodaci

Metapodaci su svima slobodno dostupni i svi ih mogu koristiti u skladu sa licencom CC0.

Deponovane datoteke

Datoteke deponovane u repozitorijum biće javno dostupne, osim u slučaju kada za to postoje ograničenja definisana ugovorima i autorskim pravima, ili kada je pristp odložen na određeno vreme.

Svaki zapis u repozitorijumu sadrži informaciju o tome kako se deponovana datoteka može koristiti (licencu).

Čuvanje deponovanih sadržaja

Metapodaci i deponovana dokumenta čuvaju se trajno. Sadržaj se iz repozitorijuma može brisati samo u izuzetnim slučajevima.

Zapisi se mogu povući iz repozitorijuma samo u slučaju:

Povučeni zapisi se ne brišu iz repozitorijuma. Oni trajno zadržavaju identifikatore i URL adrese koje su im dodeljene prilikom deponovanja, ali nisu dostupni javnosti i neće se pojavljivati u rezultatima pretraživanja.

Različite verzije dokumenata

Deponovana dokumenta ne smeju se menjati. U repozitorijum se može se deponovati korigovana/ažurirana verzija, a, ako je to neophodno, prethodna verzija se može povući (odnosno učiniti nedostupnom javnosti). Ako u repozitorijumu postoje različite verzije istog sadržaja, one će biti jasno obeležene i povezane interaktivnim likovima.

Pravni okvir

Deponovanjem u repozitorijum korisnici prihvataju obavezu da Udruženju „Jevrejska digitalna biblioteka“ daju neekskluzivno pravo da deponovani sadržaj diseminira i trajno čuva.

Ako je sadržaj koji se deponuje već objavljen, moraju se poštovati odredbe ugovora o autorskim pravima i druga zakonska ograničenja, kao što su embargo periodi koje određuju izdavači.

Ako se deponuje sadržaj koji nije objavljen, autori zadržavaju sva prava. Deponovanje u repozitorijum ne onemogućava/ograničava objavljivanje deponovanog sadržaja u časopisima, monografijama ili drugim repozitorijumima. Ako planirate da deponovani sadržaj kasnije objavite u nekoj publikaciji, pre deponovanja obavezno proverite politike izdavača koje se odnose na tzv. „prethodno“ odnosno „paralelno“ publikovanje. Te podatke obično možete naći u bazi podataka SHERPA/ROMEO.

Privatnost podataka

Tokom svake posete repozitorijumu prikupljaju se određene informacije, koje se automatski pohranjuju. Na osnovu ovih informacija nije moguće identifikovati konkretne osobe.

Automatski se prikupljaju i pohranjuju sledeći podaci:

Automatski prukupljeni i pohranjeni podaci koriste se prilikom rešavanja tehničkih problema, tehničkog usavršavanja sistema, kao i za praćenje posećenosti.

Analiza iskorišćenosti sadržaja vrši se uz pomoć servisa Google Analytics i Google Search Console. Google Analytics generiše statističke podatke o korišćenju repozitorijuma uz pomoć kolačića koji se pohranjuju na računaru korisnika. Informacije koje se na taj način prikupljaju koriste se prilikom izrade izveštaja o iskorišćenosti repozitorijuma. Google pohranjuje i koristi ove informacije. Politiku privatnosti kompanije Google možete naći na sledećoj adresi: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Lični podaci

Sistem prikuplja lične podatke tokom postupka deponovanja dokumenata. Ti podaci se koriste isključivo u one svrhe zbog kojih su deponovani i neće biti dostupni trećim licima, niti će se koristiti u komercijalne svrhe.